Suggesties & klachten

De medewerkers in de Proctos kliniek doen hun uiterste best om u goede en veilige zorg en hulp te geven. Ondanks hun inzet kan er tijdens het proces iets gebeuren, waardoor u niet tevreden bent. U, als patiënt, heeft het recht om hiervan melding te maken of een klacht bij ons in te dienen.

Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn kernwaarden van de Proctos kliniek, daarom horen wij het graag indien bovenstaande niet door u is ervaren zodat wij continue kunnen werken aan het verbeteren van de aan u geboden zorg en veiligheid.

Hoe dient u een suggestie of klacht in?

U neemt telefonisch contact op met de kliniek en daar geeft u bij de baliemedewerkster aan dat u een klacht wilt indienen. Zij noteert uw gegevens en de aard van de klacht. Indien zij u niet verder kan helpen, neemt de klachtenfunctionaris binnen een week contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Afhankelijk van de aard van de klacht kan de klachtenfunctionaris u vragen om uw klacht schriftelijk in te dienen.

Een mogelijkheid is om in gesprek te gaan met de persoon tot wie uw klacht gericht is. In een telefonisch of persoonlijk gesprek kan deze persoon een reactie en uitleg geven over de situatie. Vaak blijkt dat dit eerste gesprek al opheldering geeft en dat de kwestie opgelost kan worden. Als inderdaad  blijkt dat de betrokken medewerker/zorgverlener een bevredigende uitleg heeft, hoeft u niet allerlei procedures te starten. Bij het persoonlijk gesprek mag u altijd uw partner, een familielid, goede vriend of kennis meenemen. De klachtenfunctionaris is ook aanwezig bij het gesprek indien dit in de kliniek plaatsvindt.

Waar moet uw schriftelijke klacht aan voldoen?

Dient u een schriftelijke klacht in dan moet hierin ten minste uw naam, adres, dagtekening, ondertekening en omschrijving van de klacht beschreven worden. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Vereisten voor het in behandeling nemen van de klacht

De klacht moet ontvankelijk verklaard worden en dit gebeurt wanneer er geen overige belemmeringen zijn. Overige belemmeringen zijn ondermeer aan de orde indien:

  • u reeds eerder een klacht heeft ingediend over dezelfde zaak welke klacht reeds in behandeling is.
  • er eerder een klacht is ingediend over dezelfde zaak, maar er hebben zich geen nieuwe feiten voorgedaan.
  • de zaak waarover u klaagt langer dan 1 jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Adres

Proctos Kliniek
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Professor Bronkhorstlaan 10
Gebouw 60-62
3723 MB Bilthoven

Klacht indienen bij de klachtencommissie EZa

Als u er samen met de klachtenfunctionaris en zorgverlener van de Proctos Kliniek niet uitkomt, heeft u de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de Geschillencommissie EZa .  Dit is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van de klacht en eventueel de hoogte van een schadevergoeding. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website van  Geschillencommissie EZa.